Антидопингови правила БФСТ

ЧАСТ ПЪРВА

ЦЕЛ, СЪДЪРЖАНИЕ, ОСНОВИ

Цел:

Чл.1. Целта на настоящите Антидопингови правила е да уредят организацията и контрола за предотвратяване на използването на забранени субстанции и методи от спортисти и длъжностни лица, както и реда за установяване на нарушения на Антидопинговите правила и налаганите санкции.

Съдържание:

Чл.2. Антидопинговите правила се отнасят за спортистите, треньорите, длъжностните лица и другия персонал на всички клубове по спортни танци, НО, както и всички членове на Българска Федерация по Спортни Танци (БФСТ).

Основи:

Чл.3. Настоящите Антидопингови правила на БФСТ се утвърждават съгласно изискванията на чл.12 и параграф 5 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата за допингов контрол при треноровъчна и състезателна дейност /Обн. ДВ. Бр.2 от 09.01.2015г./

 

ЧАСТ  ВТОРА

ЗАДЪЛЖЕНИЯ  И  ОТГОВОРНОСТИ

Задължения:

Чл. 4.

1.     

Спортистите, треньорите, , длъжностните лица и другия персонал на всички клубове по спортни танци, НО, както и всички членове на Българска Федерация по Спортни Танци (БФСТ) са длъжни да се запознаят кое представлява нарушение на Антидопинговите правила и кои субстанции и методи да включени в Списъка на забранените субстанции и методи.

2.     

Всеки състезател картотекиран и членуващ в БФСТ, се счита съгласен по всяко време да бъде обект на всякакъв вид състезателен и извънсъстезателен (внезапен) допинг контрол, провеждан от орган с необходимата компетенция.

3.     

Състезателите, картотекирани към БФСТ, техния помощен персонал и всички лица, регистрирани и членуващи в БФСТ или свързани с нея по силата на договор, отризация, акредитация или участие  нейната дейност или състезания се задължават да спазват настоящите Антидопингови правила, както и правилата на Световната Федерация по Спортни Танци (WDSF).

4.     

Всеки спортист, определен за тестване, е длъжен да се яви пред  , дори и при отказ от участие в състезание или тренировка.

5.     

Всеки състезател, определен за тестване извън състезание, е длъжен да се яви за вземане на проба от антидопинговия екип в определения в известието срок.

6.     

БФСТ е длъжна да предостави точна информация за местонахождението на спортистите, включени в Регистъра за тестване на Антидопинговия център посредством системата АДАМС.

7.     

Неподаването на информация за местонахождението посредством АДАМС се счита за неуспешно подаване.

8.     

Случаите, при които спортистът не е на разположение за тестване на декларираното местонахождение, се считат за пропуснати проверки.

 

Отговорности:

Чл. 5.

 

1.   

Състезателите носят отговорност за всяка забранена субстанция или нейни метаболити или маркери антидопинговия екип, открити в техни проби, както и за притежаването на ресурси за прилагане на забранен метод.

2.   

Спортистите не носят отговорност ако:

 

А) Забранената субстанция, нейни метаболити или маркери не надвишават граничното ниво, пределено в от Списъка на забранените субстанции и методи.

Б) Са получили разрешение за терапевтична употреба на откритите забранени сустанции или методи и концентрацията им не надвишава праговите лимити съгласно о Списъка на забранените субстанции и методи.

В) Използването на открита забранена субстанция или забранен метод е следствие от предприети спешни медицински мерки, възпрепятстващи тежки увреждания на спортиста.

            3. Спортистите са длъжни да информират лекуващите ги лекари за отговорността си по чл.5.,ал.1.

            4. Медицинските лица,работещи в областта на спорта, при лечение на спортисти са длъжни:

                      А) Да не прпоръчват, предписват, дават или прилагат лекарства, съдържащи  забранени субстанции ,ако те могат да бъдат заменени с други, които не съдържат такива субстанции;

                     Б) Да не прпоръчват, предписват, дават или прилагат лекарства, съдържащи  забранени субстанции, ако те могат да бъдат заменени с такива, които не са забранени;

                     В) При лечение на спортисти може да не се спазват правилата по прдходните точки при условие на спешност;

                     Г) След оказване на спешна помощ медицинското лице е длъжно незабавно писмено да извести изпълнителния директор на Антидопинговия център и спортиста за приложеното лечение.  

ЧАСТ ТРЕТА

КОНТРОЛ

Органи:

Чл. 6.

1.     

Национален орган за осъществяване на допингов контрол, превенция и борба срещу допинга в спорта е Антидопинговия център към ММС.

2.     

Допингов контрол може да бъде извършен по искане на:

-         

Световната Федерация по Спортни Танци (WDSF).

-         

Българска Федерация по Спортни Танци (БФСТ).

3.     

БФСТ  е длъжна да известява незабавно ММС, Антидопинговия център и Български олимпийски комитет при установяване на нарушения на антидинговите правила от друг контролен орган.

Обхват:

Чл. 7. На допингов контрол подлежат:

1.     

Спортистите, картотекирани към БФСТ;

2.     

Спортистите, участващи в международни спортни прояви на територията на РБ, по искане на Световната Федерация по Спортни Танци (WDSF).

 

ЧАСТ  ЧЕТВЪРТА

НАРУШЕНИЕ НА АНТИДОПИНГОВИТЕ ПРАВИЛА

Определение:

Чл.8.  Допингът се определя като проява на едно или повече нарушения на антидопинговите правила, изложени в чл.9. на настоящите Антидопингови правила.

Нарушение на антидопинговите правила:

Чл.9. Нарушения на антидопинговите правила представляват:

1.     

Наличие на забранена субстанция, нейни метаболити или маркери в проба на спортист при съобразяване със следните условия и изключения:

-         

Лично задължение на всеки спортист е да се увери, че в организма му не постъпват забранени субстанции:

-         

Спортистът носи отговорност за всяка забранена субстанция, нейни метаболити или маркери, открити във взета от него проба , и не е необходимо да се доказват намерение, вина, небрежност или съзнателно използване от страна на спортиста за установяване на нарушението:

-         

Достатъчни доказателства за установяване на нарушението има при наличие на забранена субстанция, нейни метаболити или маркери в проба „А”, при условие, че спортистът отхвърли правото на анализ на проба „Б” и такъв не се състои , както и при условие, че проба „Б” се анализира и резултатът от нейния анализ потвърждава наличието на забранена субстанция, нейни метаболити или маркери открити в проба „А” на спортиста;

2.     

Използването или опитът за използване от спортист на  забранена субстанция или забранен метод при съобразяване със следните условия и изключения:

-         

Дали използването или опитът за използване на забранена субстанция или забранен метод са били успешни или не , е без съществено значение за извършването на нарушение на антидопинговите правила е достатъчно, че забранената субстанция или забранения метод са били използвани или е бил направен опит за тяхното използване;

3.     

Отказът за участие или неучастие на спортист без уважителна причина във вземане на проби след получаване на известие съгласно установеното в Наредбата, или избягване по какъвто и да е друг начин на процедурата по вземане на проби;

4.     

Фалшифицирането или опитът за фалшификация, на която и да е част от процедурата за допингов контрол;

5.     

Притежаването на забранени субстанции или забранени методи при съобразяване със следните условия;

-        

Притежаването на забранена субстанция или забранен метод от спортист по всяко време и на всяко място, освен ако спортистът установи, че притежанието е съгласно разрешение за  терапевтична употреба, издадено по надлежен ред, или друго приемливо оправдание;

-        

Притежаването на забранена субстанция или забранен метод от спортист по време на състезание или извън състезание от длъжностно лице във връзка със спортист, освен ако длъжностното лице докаже, че притежаването е съгласно разрешение за терапевтична употреба, издадено по надлежен ред, или друго приемливо оправдание;

-        

Трафикът или опита за трафик на забранена субстанция или забранен метод;

-        

Прилагането или опита за прилагане на забранена субстанция или забранен метод върху спортист, както и съдействието, подстрекаването, подпомагането, подбуждането, прикриването и всеки друг вид съучастничество, включващо нарушение или опит за нарушение на антидопинговите правила.

 

ЧАСТ ПЕТА

НАКАЗАНИЯ

Чл.10.

1.   

При надлежно доказване на нарушение на антидопинговите правила, извършено от състезатели, картотекирани към БФСТ, както и треньори, длъжностни лица и персонал на всички спортни клубове, членове на БФСТ, УС на Българска Федерация по Спортни Танци налага съответните санкции съгласно нормативните актове;

2.   

Българска Федерация по Спортни Танци изпълнява влезлите в сила решения за налагане на санкции на лица, извършили нарушения на антидопинговите правила;

3.   

Клубовете по спортни танци, от които са картотекираните спортисти, по отношение, на които е констатирано нарушение на антидопинговите правила носят отговорност за заплащане на всички санкции наложени на БФСТ за нарушение на антидопинговите правила;

 

ЧАСТ  ШЕСТА

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.11.

Настоящите Антидопингови правила се приемат съгласно Наредбата за допингов контрол при тренировъчна и състезателна дейност и са в съответствие с Антидопинговите правила на Световната Федерация по Спортни Танци (WDSF),

Разработени във връзка със Световния антидопингов кодекс на Световната антидопингова агенция (WADA). При противоречия на настоящите Антидопингови правила се прилагат нормите на Антидопингови правила на WDSF.

 

Чл. 12. Тези правила влизат в сила от датата на утеърждаването им от УС на БФСТ и действат в редакцията, в която са утвърдени , до следващото изменение.

 

НАСТОЯЩИТЕ ПРАВИЛА СА УТВЪРДЕНИ С РЕШЕНИЕ НА УС НА БФСТ НА  23.02.2015г.