Новини

 • Съобщение

            Българска федерация по спортни танци Ви уведомява, че според заповед на министъра на здравеопазването  РД-01-718/18.12.2020 г (тук), , всеки непълнолетен спортист може да възстанови тренировъчна дейност, само ако е регистриран към федерация! Може да направите справка за картотекираните състезатели към БФСТза 2020г. тук . Не забравяйте да подновите регистрацията си и за 2021 година, срока е 31.01.2021

 • ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО OБЩО СЪБРАНИЕ НА БФСТ

  ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО OБЩО СЪБРАНИЕ НА
  БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО СПОРТНИ ТАНЦИ

   

  Управителният съвет на СНЦ „Българска федерация по спортни танци”, ЕИК 831803072, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Васил Левски” № 75, на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл.32 от Устава на БФСТ – по искане на повече от една трета от членовете на БФСТ и решение на УС на БФСТ, свиква извънредно общо събрание на БФСТ на 10 ноември 2019 год.  от 10.00 ч. в гр. Пазарджик, в сградата на Община Пазарджик, с адрес: гр. Пазарджик, бул.България №2,  при следния дневен ред:

   

  1. Утвърждаване на решенията на УС на БФСТ за приемане на членове на БФСТ, ако до ОС бъдат приети нови членове от УС на БФСТ.
  2. Вземане на решение за подновяване на членството на БФСТ в Българския олимпийски комитет и приемане на Устава на БОК.
  3. Приемане и утвърждаване на бюджетите на БФСТ за 2016, 2017 и 2018 год., както и тяхното изпълнение.
  4. Освобождаване на Председателя на УС, на членовете на Управителния съвет и на членовете на Контролния съвет на БФСТ.
  5. Избор на нов Председател на УС, на нови членове на Управителния съвет и на нови  членове на Контролния съвет на БФСТ.
  6. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете и на Председателя на УС на БФСТ.
  7. Приемане на нов устав на БФСТ, съобразен със Закона за физическото възпитание и спорта (обн. ДВ бр.86 от 18.10.2018 год., в сила от 19.01.2019 год.), с измененията в Закона за юридическите лица с нестопанска цел и с устава и правилата на Световната федерация по спортни танци.
  8. Приемане на програма за развитие в Република България на спортните танци и състезателните танцови стилове, признати за спорт от Световната федерация по спортни танци, в съответствие с националната програма за развитие на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност по чл.7, т.2 от ЗФВС.
  9. Разни.

   

  Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, ще бъдат предварително изпратени на електронната поща на всички редовни членове на БФСТ.

   

  Свикването на Общото събрание се извършва чрез обнародване на поканата в интернет страницата /сайта/ на БФСТ, изпраща се по електронен път до всички членове на БФСТ и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на БФСТ.

   

  При липса на кворум, на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ и чл.33 от устава на БФСТ, събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и ще се проведе независимо от броя на явилите се членове.

   

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БФСТ: 

  Иван Деспотов

 • ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ТК НА БФСТ

  ТС на БФСТ свиква Общо събрание на ТК на 21.04.2019г  от 8.30 ч. в  сградата на хотел „Империал“, гр. Пловдив, ул. „Арх. Камен Петков“ 1А,  при следния дневен ред:

   

  1. Отчет на ТС за 2018г.

  2. Предложения за промени и обсъждане на фигурния материал за класовете E, D и C.

  3. Обсъждане и предложения за промени в Състезателния правилник.

  4. Разни.

   

  Председател на ТС на БФСТ

  Христина Лалова

   

 • ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОТЧЕТНО OБЩО СЪБРАНИЕ НА БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО СПОРТНИ ТАНЦИ

   

  Управителният съвет на СНЦ „Българска федерация по спортни танци”, ЕИК 831803072, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Васил Левски” № 75, на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл.32 от Устава на БФСТ – по искане на една трета от членовете на БФСТ и решение на УС на БФСТ, свиква общо събрание на 21 април 2019 г. от 9.00 ч., в сградата на хотел „Империал“, гр. Пловдив, ул. „Арх. Камен Петков“ 1А,  при следния дневен ред:

   

  1. Утвърждаване на решенията на УС на БФСТ за приемане на членове на БФСТ.

  2. Освобождаване на членовете на Контролния съвет на БФСТ и избор на нови членове на КС на БФСТ.

  3. Разглеждане на жалбите на КСТ „Амаранд-М“ – гр. София, КСТ „Ритмика“ – гр. Габрово, КСТ „Тандем тийм“ – гр. Ямбол, КСТ „Тандем“-Тунджа“ – с. Кукорево и КСТ „Тандем“-Ямбол“ – гр. Ямбол“ срещу решението на УС на БФСТ  от 11.03.2018 год.

  4. Приемане на отчет за дейността на УС на БФСТ за 2018 год.

  5. Приемане на финансов отчет, включително отчет за паричните потоци на БФСТ за 2018 год.

  6. Утвърждаване на бюджета на БФСТ за 2018 год. и приемане на бюджет на БФСТ за 2019 год.

  7. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете и на Председателя на УС на БФСТ.

  8. Приемане на основни насоки за дейността на БФСТ за периода 2018-2020 год.

  9. Възлагане на правоспособен юрист изработването на нов устав на БФСТ, съобразен с новия Закон за физическото възпитание и спорта и с устава и правилата на WDSF. 

  10. Гласуване размера на годишния членски внос за 2020 година.

  11. Разни.

   

  Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, ще бъдат предварително разпратени на електронната поща на всички редовни членове на БФСТ.

  Свикването на Общото събрание се извършва чрез обнародване на поканата в интернет страницата /сайта/ на БФСТ, изпраща се по електронен път до всички членове на БФСТ и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на БФСТ.

  При липса на кворум, на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ и чл.33 от устава на БФСТ, събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и ще се проведе, независимо от броя на явилите се членове.

   

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БФСТ:
  Иван Деспотов

 • ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ

  Уважаеми колеги,

   

  РСС на БФСТ свиква ОС на Съдийската колегия на 19.01.2019г. - събота, от 9:30ч. в сградата на Военен Клуб - Пловдив, ул."Иван Вазов"2, със следния дневен ред:
   
  1. Отчет на РСС.
  2. Обсъждане промените в "Правилник на съдийския съвет" и утвърждаването им за внасяне пред ОС на БФСТ.
  3. Разглеждане молби и жалби.
  4. Разни.

   

   

 • ДЪРЖАВНО ПЪРВЕНСТВО ПО ВЪЗРАСТ 2018

  Държавното първенство по възраст за 2018 г. ще се проведе на 30 юни - 01 юли 2018 г. в Спортна зала "Арена Асарел" - гр. Панагюрище.

  Програмата и друга допълнителна информация за първенството може да намерите ТУК.