Новини

 • Възпоминание

  Уважаеми Колеги и приятели,Вчера се навърши една година от неочакваната и нелепа кончина на нашата Лили.Нека Господ да дари мир на душата и.Нека и дари най хубавото място в своите райски селения.Нека я помним с добро и никога да не я забравяме.ПОЧИВАЙ В МИР СКЪПА ЛИЛИ.                                                                                            ОТ УС НА БФСТ

 • СКРЪБНА ВЕСТ

  Българската танцова общност посрещаме днешния светъл празник със скръб в сърцата.

  На 2 март 2021 г. ни напусна нашата скъпа Лилия Димитрова.

  Всеки от нас има безброй незабравими спомени от първия до последния ден, в който сме прекрачвали прага на залите за турнири и Лили е била неизменно там… Тя живееше с българските спортни танци в сърцето си и независимо от всякакви сътресения през годините, Лили беше упората, подкрепата, този наглед малък механизъм, който обаче скрито и незабележимо за много от нас, помагаше и позволяваше нещата да продължат напред.

  Толкова много добри хора ни напуснаха, а сега и ти, Лили. Вярваме, че щом такъв слънчев човек като теб си отиде, небето явно наистина е едно по-добро място!

  Почивай в мир! Нашият смъртен свят без теб няма как да бъде същия!

  Последно сбогом можем да си вземем на 04 март, от 13:00 ч., в Рогошките гробища, гр. Пловдив.

 • ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО OБЩО СЪБРАНИЕ НА БФСТ

  ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО OБЩО СЪБРАНИЕ НА
  БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО СПОРТНИ ТАНЦИ

   

  Управителният съвет на СНЦ „Българска федерация по спортни танци”, ЕИК 831803072, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Васил Левски” № 75, на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл.32 от Устава на БФСТ – по искане на повече от една трета от членовете на БФСТ и решение на УС на БФСТ, свиква извънредно общо събрание на БФСТ на 10 ноември 2019 год.  от 10.00 ч. в гр. Пазарджик, в сградата на Община Пазарджик, с адрес: гр. Пазарджик, бул.България №2,  при следния дневен ред:

   

  1. Утвърждаване на решенията на УС на БФСТ за приемане на членове на БФСТ, ако до ОС бъдат приети нови членове от УС на БФСТ.
  2. Вземане на решение за подновяване на членството на БФСТ в Българския олимпийски комитет и приемане на Устава на БОК.
  3. Приемане и утвърждаване на бюджетите на БФСТ за 2016, 2017 и 2018 год., както и тяхното изпълнение.
  4. Освобождаване на Председателя на УС, на членовете на Управителния съвет и на членовете на Контролния съвет на БФСТ.
  5. Избор на нов Председател на УС, на нови членове на Управителния съвет и на нови  членове на Контролния съвет на БФСТ.
  6. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете и на Председателя на УС на БФСТ.
  7. Приемане на нов устав на БФСТ, съобразен със Закона за физическото възпитание и спорта (обн. ДВ бр.86 от 18.10.2018 год., в сила от 19.01.2019 год.), с измененията в Закона за юридическите лица с нестопанска цел и с устава и правилата на Световната федерация по спортни танци.
  8. Приемане на програма за развитие в Република България на спортните танци и състезателните танцови стилове, признати за спорт от Световната федерация по спортни танци, в съответствие с националната програма за развитие на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност по чл.7, т.2 от ЗФВС.
  9. Разни.

   

  Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, ще бъдат предварително изпратени на електронната поща на всички редовни членове на БФСТ.

   

  Свикването на Общото събрание се извършва чрез обнародване на поканата в интернет страницата /сайта/ на БФСТ, изпраща се по електронен път до всички членове на БФСТ и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на БФСТ.

   

  При липса на кворум, на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ и чл.33 от устава на БФСТ, събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и ще се проведе независимо от броя на явилите се членове.

   

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БФСТ: 

  Иван Деспотов